نحوه توسعه اقتصاد دیجیتال جدید مبتنی بر کاردانو

کاردانو ممکن است یک رقیب بزرگ برای اجرای زیرساخت های مالی جهانی باشد